05.07.2012

a moth - nine words to Ryszard Krynicki | ćma - sześć słów do Ryszarda Krynickiego

Nocny motyl jest zdany wyłącznie na samego siebie. Uparcie dążący do celu, tak wyjątkowo ufny każdemu źródłu światła, staje się symboliczną ilustracją filozoficznej maksymy:

Jesteśmy rozdarci między zachłannym pragnieniem poznania a uwieńczającą poznanie rozpaczą. 

(René Char, Wspólna obecność, tłum. Artur Międzyrzecki, PIW, 1972, str. 97.[faktycznie jest to cytat z Kartek Hypnosa będące zbiorem filozoficznych aforyzmów i notatek o charakterze dziennika intymnego, pisany w latach 1943-44).


Jestże jakaś szansa, by uratować tego tajemniczego owada przed "oświeceniem"?

Moja propozycja jest - oczywiście - haikowa:

biedna ćmo
chodź pokażę ci
księżyc

Nasz znakomity poeta, Ryszard Krynicki również widzi nadzieję:

Uparta ćmo, nie mogę ci pomóc, 
mogę tylko zgasić światło

Nie mogę ci pomóc, Ryszard Krynicki 
(source: Forum Literackie)
A night butterflly is left on its own. Stubbornly heading to its destination,
so exceptional trusting every sources of light it becomes a symbolic illustration of a philosophical saw:

We are torn between the greedy desire for knowing and the despire crowning this cognition.
(René Char, Commune presence | Common presence / transl. by myself)


Is there any chance to save that mystery inscect from "ilumination"? 

My offer is, of course, in haiku form:

biedna ćmo
chodź pokażę ci
księżyc

poor moth,
come on, I show you
the moon 

Poland's eminent poet Ryszard Krynicki sees also a hope:

Stubborn moth, I can't help you,
I can only cut the light off

I can't help you, Ryszard Krynicki
(transl. L.Sz)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.