31.07.2011

where has Venus gone? | gdzie się podziała Wenus?

where has Venus gone?
the scarecrow's glance and mine
into ourselves


gdzie się podziała Wenus?
ja i strach na wróble patrzymy
na siebie

The First Polish International Haiku Competition 2011

Finally, the times when Poland with its haiku landscape seemed to be a white spot just gone. The aspiration of many Polish haiku poets and poetesses to place on the world haiku map their own haiku contest is eventually brought to fruition. 

ALL HAIJINS ARE VERY WELCOME!

For more details and guidelines read here:
W końcu czasy, gdy Polska wraz ze swoim haikowym pejzażem wydawała się być białą plamą, właśnie minęły. Aspiracja wielu poetek i poetów haiku, by umieścić na mapie światowego haiku ich własny konkurs haiku, wreszcie urzeczywistniła się.

Więcej szczegółów i wskazówek tutaj:29.07.2011

memory of her smell| wspomnienie jej zapachu

memory of her smell
the moon passes by my window
and what about you, longing?


wspomnienie jej zapachu -
księżyc mija moje okno
a Ty, tęsknoto?

highway to horizon | droga po horyzont

highway to horizon
on both its side
the empty billboards
(2007)
(first version)


highway to horizon
on both its side - the emptiness
on the billboards


droga po horyzont
po obu jej stronach
puste billboardy
(pierwsza wersja)

droga do horyzontu
po obu jej stronach -  pustka
na billboardach

broken dream | przerwany sen

broken dream...
shattered on the floor
shards of the moon

przerwany sen...
na podłodze potrzaskane
kawałki księżyca

28.07.2011

DREAM OF JAPAN - photo exhibition

English version
The Polish version in previous post


The Henryk Wieniawski Philharmonic in Lublin

and

The Informal Open Group of Friends and Lovers
of the Far East Culture and Art

photo exibition:

Dream of Japan

Honorary Patronage of the exibition:


The Embassy of Japan in PolandPhilharmonic Hall Foyer
26 August 2011, 7:00 p.m.
16 September 2011, 7:00 p.m.
The H. Wieniawski Philharmonic in Lublin, 5 Maria Curie-Skłodowska St.,
20-029 Lublin

Japan from the borderline of waking and dream is a run of Agnieszka Łoboda’s paintings. An oneiric mood is dominant and prevails in these works. Implied space in her art refers to dream visions, and the author places in it the various figures with their symbolic ambiguities, understatements, and open composition.


Samurais and Demon-Geisha is a series of photographs, taken by Rafał Stęgierski, that is inspired by the Japanese legend on Prince Hizen, his favourite consort O Toyo, and a warrior namad Itô Sôda. Here, again, the reality takes the shape of a dream, but in this case the dream turns out to be a nightmare. In this conventional space, the cause-effect connections and logical aftermaths of events get blurred.


Magic garden … in the Japanese style is a cycle of photographs in which realism is blended with magic. The author of photos, Artur Łazarz, draws on the imagination and refers to myths and childhood fairy tales, yet he tells the story of his own. There is a very distinct topos of garden here which is presented in a literal and a metaphorical way as well as in a metaphysical manner. In front of viewer an unknown space opens up, but a space full of harmony… well, who knows if it really happened?

magic garden…
on the other side of the mirror
dreams dwellThe collection of photo-haiga (haisha) is a space in which the magic of word is connected and mixed with the magic of image. All haiku of Dorota Pyra’s authorship. The origami photos taken by Artur Łazarz. Translations of Polish haiku into Japanese by Radosław Bolałek and Matayoshi Haraguchi. The graphic design of the whole series made by Agnieszka Łoboda. Translation into English: Lech Szeglowski.

a dry twig
after the flight of sparrows
still again


The Informal Open Group of Friends and Lovers of the Far East Culture and Art assembles people who share the ideal of active and creative lifestyle, and by having capacity for the uninhibited expressing of thoughts and ideas, they develop their own passions and special interests. Their creative works, marked with imagination and inspired by Oriental art, are oriented toward people open to an unclassical and unconventional attitude towards the fascinating art and culture of Japan and Far East.

Dorota Pyra – a preschool teacher and artist by education living in Gdańsk. She writes haiku and creates photo-haiga (haisha) by combining a word with a picture. Her haiku could be found on the Polish and foreign websites, but also in some paper publications. In 2009 she won the Grand Prize in The Shiki Special Kukai in memory of William J. Higginson – the seventh haiku contest to be held and sponsored by the Ehime Culture Foundation in Japan. The same year, her first book of haiku and free poems entitled “Icy Moon” was out (Bernardinum Press, Pelplin, 2009). A member of The Informal Group since May 2009.

Lech Szeglowski – studied literature and speech therapy and thus betraying his another passion – mathematics. He’s been writing for many years, himself calling this “a noting”. In the spare time he enjoys translating his friend’s haiku into English. However, his ties with haiku is connected, first of all, with the theory of this Japanese poetic genre. At the end of 2010 he started realization of the project “Haiku Directory” – an extensive haiku bibliography. He joined The Informal Group in October 2010, but the beginning of co-operation dated back to August 2009.

Agnieszka Łoboda – a computer graphic artist not only by profession but also by fondness. She does commercial graphics, graphic design as well as web design, and provides services for small polygraphy. The culture and art of Japan lie in the sphere of her keen interest. She is the author of numerous graphic arts and photo-haiga (haisha). A member of The Informal Group since March 2008.

Rafał Stęgierski – a lecturer at The Maria Curie-Skłodowska University of Lublin, a computer scientist and photograph aficionado; being an enthusiast of The Early Middle Ages, shows a lively interest in the customs of the Slavic people and Vikings. He maintains a blog devoted to photography mainly concerned with its technical aspect of issues in this medium. Fascinated with the Far East culture and art. A member of The Informal Group since June 2009.

Artur Łazarz – lives and works in Kraśnik. The artistic photography and computer graphics are in his area of strong interest. He creates artwork inspired by Japan, surrealism, and magic realism. In 2008 he founded The Informal Open Group of Friends and Lovers of the Far East Culture and Art. He’s responsible for all presented content and directions for further development of the group. All of its projects and activities are coordinated and funded by himself as well.

(Text's author: Artur Łazarz)
(trans. L. Szeglowski)

27.07.2011

SEN O JAPONI - wystawa fotografii

Wersja w j. polskim
The English version  in next postFilharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

oraz

Nieformalna Otwarta Grupa Przyjaciół i Miłośników
Kultury i Sztuki Dalekiego Wschodu

wystawa fotografii:

Sen o Japonii

Honorowy patronat nad wystawą

 
Ambasada Japonii w Polsce  Foyer Filharmonii
26 VIII 2011r.godz. 19.00
16 IX 2011r.godz. 19.00
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-029 LublinJaponia z pogranicza jawy i snu, to seria obrazów Agnieszki Łobody. W pracach dominuje oniryzm. Przestrzeń nawiązuje do wizji sennych, a autorka umieszcza w niej różne figury z ich symbolicznymi wieloznacznościami, niedopowiedzeniami i otwartą kompozycją.


Samuraje i Gejsza-Demon, to seria fotografii Rafała Stęgierskiego, inspirowana japońską legendą o księciu Hizen, jego wybrance O Toyo i wojowniku Itô Sôda. Ponownie rzeczywistość ma kształt snu, tym razem sen jest koszmarem. W tej umownej przestrzeni zacierają się związki przyczynowo-skutkowe i logiczne następstwa wydarzeń.
Zaczarowany ogród … w stylu japońskim, to cykl fotografii na których realizm miesza się z magią. Autor fotografii – Artur Łazarz, odwołuje się do wyobraźni, nawiązuje do mitów i bajek z dzieciństwa ale opowiada już własną historię. Bardzo wyraźny jest tu topos ogrodu przedstawiony w sposób i dosłowny i przenośny i metafizyczny. Przed widzem otwiera się przestrzeń nieznana ale pełna harmonii … tylko kto wie czy to zdarzyło się naprawdę?


zaczarowany ogród...
po drugiej stronie lustra
mieszkają snySeria foto-haiga, to przestrzeń w której magia słowa łączy się i miesza z magią obrazu. Autorką wierszy haiku jest Dorota Pyra. Fotografie origami wykonał Artur Łazarz. Tłumaczenie haiku na język japoński: Radosław Bolałek i Matayoshi Haraguchi. Opracowanie graficzne całej serii jest dziełem Agnieszki Łobody. Tłumaczenia haiku na język angielski: Lech Szeglowski.

sucha gałązka
po odfrunięciu wróbli
znów nieruchomaNieformalna Otwarta Grupa Przyjaciół i Miłośników Kultury i Sztuki Dalekiego Wschodu skupia ludzi, którzy preferują aktywny i twórczy styl życia, rozwijają swoje pasje i zainteresowania, tworzą sztukę inspirowaną Dalekim Wschodem. Posiadają umiejętność swobodnego wyrażania własnych myśli i idei. Ich twórczość nacechowana jest wyobraźnią. Swoje prace adresują do ludzi otwartych na nieklasyczne i niekonwencjonalne podejście do fascynującej kultury i sztuki Japonii i Dalekiego Wschodu.

Dorota Pyraz wykształcenia nauczycielka przedszkola i plastyczka; mieszka w Gdańsku. Pisze haiku, oraz tworzy foto-haiga, łącząc haiku z obrazem fotograficznym. Jej utwory można znaleźć na polskich i zagranicznych stronach internetowych, jak i w wydawnictwach papierowych. W 2009r. zdobyła główną nagrodę - grand prix na prestiżowym konkursie haiku The 2009 Shiki Special Kukai Contest w Japonii. W tym samym roku opublikowała swój pierwszy tomik poezji "Lodowy księżyc". W Nieformalnej Otwartej Grupie Przyjaciół i Miłośników Kultury i Sztuki Dalekiego Wschodu od maja 2009r.


Lech Szeglowskistudiował filologię polską i logopedię, tym samym zdradzając swoją inną pasję - matematykę. Od wielu lat pisze, sam nazywając to notowaniem. W wolnych chwilach tłumaczy haiku przyjaciół i znajomych na j. angielski. Jednakże jego zainteresowanie haiku wiążę się przede wszystkim z teorią tego japońskiego gatunku poetyckiego. Pod koniec 2010 r. rozpoczął realizację projektu "Haiku Directory"- obszerną bibliografię haiku. Dołączył do Grupy w październiku 2010 r. ale początki współpracy datuje się na sierpień 2009 r.

Agnieszka Łoboda z zawodu i z zamiłowania grafik komputerowy. Zajmuje się grafiką użytkową, grafiką stron WWW i przygotowaniem materiałów dla małej poligrafii. Interesuje się kulturą i sztuką Japonii. Jest autorką licznych grafik i serii foto-haiga. W Nieformalnej Otwartej Grupie Przyjaciół i Miłośników Kultury i Sztuki Dalekiego Wschodu od marca 2008r.

Rafał Stęgierskiwykładowca UMCS w Lublinie, informatyk, pasjonat fotografii, interesuje się historią okresu wczesnego średniowiecza, głównie zwyczajami Słowian i Wikingów. Pisze blog poświęcony fotografii, przede wszystkim technicznej stronie tego medium. Fascynuje się kulturą i sztuką Dalekiego Wschodu. W Nieformalnej Otwartej Grupie Przyjaciół i Miłośników Kultury i Sztuki Dalekiego Wschodu od czerwca 2009r.

Artur Łazarzmieszka i pracuje w Kraśniku. Interesuje się fotografią artystyczną i grafiką komputerową. Tworzy obrazy inspirowane Japonią, surrealizmem i realizmem magicznym. W 2008 r. założył Nieformalną Otwartą Grupę Przyjaciół i Miłośników Kultury i Sztuki Dalekiego Wschodu. Odpowiada za prezentowane treści i kierunki dalszego rozwoju oraz koordynuje i finansuje prace Grupy.

(Autor tekstu: Artur Łazarz)

26.07.2011

rzut kamieniem | throw of one stone

rzut kamieniem
twarz ginie w zmarszczkach 
starego stawu
(2008)

rzut kamieniem
twarz znika w zmarszczkach 
starego stawu


throw of one stone
my face dies in the ripples
of this old pond

or keeping on an alliteration in the second line:

throw of one stone
my face faints in the furrows
of this old pond

03.07.2011

zieleń jej oczu | green of her eye

zieleń jej oczu—
wskazówki zegara
cofają się w lustrze
(01.07.2011)


green of her eyes—
the hands of the clock
move back in the mirror