29.06.2012

Czesław Miłosz - haikuish or quasi-haiku / haikuish quotes | Haikowe lub prawie haikowe Cytaty (10)

Czego szukał Czesław Miłosz w poezji?Opis wymaga intensywnego wpatrywania się, tak intensywnego, że spada zasłona codziennych przyzwyczajeń i na co nie zwracaliśmy uwagi, tak wydawało się nam to zwykłe, ukazuje się nam jako cudowne. Nie ukrywam, że szukam w wierszach objawienia się rzeczywistości, tego co w greckim nosi nazwę epifaneia. [...] Epifania przerywa więc codzienny upływ czasu i wkracza jako chwila uprzywilejowana, w której następuje intuicyjny uchwyt głębszej, bardziej esencjonalnej rzeczywistości zawartej w rzeczach czy osobach. Stąd też wiersz-epifania opowiada o jednym wydarzeniu, co narzuca pewną formę.
  
 Wypisy z ksiąg użytecznych, Znak, Kraków, 1994, s. 19;
 (również: Przeciw poezji niezrozumiałej [w:] Życie na wyspach, Znak, Kraków, 
1997.) 


I tu powstaje pytanie: jak to możliwe, że Czesław Miłosz nie pisał haiku i dlaczego?


*  *  *

 
What was Czesław Miłosz looking for in poetry?Description demands intense observation, so intense that the veil of everyday habit falls away and what we paid no attention to, because it struck us as so ordinary, is revealed as miraculous. (1)

I do not disguise the fact that I seek in poems a revelation of reality, of what is so-called epiphaneia in Greek. (2)

[...]Epiphany thus interrupts the everyday flow of time and enters as one
privileged moment when we intuitively grasp a deeper, more essential reality
hidden in things or persons. A poem-epiphany tells about one moment-event
and this imposes a certain form.(3)


Thereby the question rises how it is possible that Milosz did not write haiku and why?

1 Against incomprehensible poetry [in:] To Begin Where I Am: Selected Essays, Czeslaw Milosz, 383. transl. by Bogdana Carpenter, Madeline G. Levine. 

2 Translated by myself. 

3 A Book of Luminous Things. An International Anthology of Poetry, edited and with an introduction by Czeslaw Milosz (San Diego, New York, London: Harcourt Brace, 1996). A Polish edition with longer comments, with references to Polish literature, and with a different set of poems in some cases is Wypisy z ksiąg użytecznych (Kraków: Znak, 1994, rpt. 2000).
[za: Marta Skwara, The Poet of the Great Reality: Czesław Miłosz’s Readings of Walt Whitman, Volume 26, Number 1 (Summer 2008), p.15]

27.06.2012

inspired Olympia | zniszczona Olimpia

inspired Olympia
from A to Z

a spiderweb

(2008)

twórcza Olimpia
od A do Z
pajęczyna

worn-out Olympia
from A to  Z 
a spiderweb

(2008)

zniszczona Olimpia
od A do Z
pajęczyna  


21.06.2012

start of summer | początek lata

start of summer. . .
the golden hue of beer
my father used

start of summer. . .
the bitterness of beer
my father used


początek lata. . .
złoty odcień piwa
które pijał ojciec


początek lata. . .
gorycz piwa
które pijał ojciec

Gandawski zamek | Castle of Ghentphoto: Dorota Pyra


Gandawski zamek
im bliżej
tym mniej widzę


Castle of Ghent
the closer I get
the less I see


Château de Gand
plus je m'approche
moins je vois


Kasteel van Gent
hoe dichterbij ik kom
hoe minder ik zie


i bardziej "belgijskie" wersje:

and other (more "Belgian") versions:


Gravensteen
the closer I get 
the less I see


Château des Comtes
plus je m'approche
moins je vois


Het Gravensteen
hoe dichterbij ik kom
hoe minder ik zie

(Tł. fr. i holend. festiwalowy zespół tłumaczy)
(Fr. & Dutch transl. festival's team of translators)

Haiku powstało podczas Międzynarodowego Festiwalu Haiku w Gandawie (wrzesień 2010), a dokładniej: w czasie przejażdżki łodzią po rzece Leie.

Haiku composed during the International Haiku Festival in Ghent (September 2010), and more precisely on the boat ride-ginko. 

Banner z haiku można obejrzeć na stronie:

The banner with haiku you can see here:
www.viadagio.be/fckeditor/fotos/banners/spandoek.png


Haiku wszystkich uczestników festiwalu zostały opublikowane w po-festiwalowej antologii Zilvervisje glimt | Silver fry flicker (Srebrna rybka lśni).

All festival participants' haiku were published  in a post-festival anthology Zilvervisje glimt | Silver fry flicker (Uitgave Viadagio, 2010).

Tytuł antologii został zaczerpnięty z pierwszego wersu haiku belgijskiego pisarza i krytyka Augusta Vermeylena.

The title of the anthology was taken from the first line of haiku  by the Belgian writer and literary critic August Vermeylen.


Zilvervisje glimt
Langs 't onzeekrewatervlak
En hapter een ster

August Vermeylen (1927)Silver fry flicker  
along the shifting waters 
and snaffle a star

Trans. David Cobb (2010)


Srebrna rybka lśni
pośród niestałej wody
i chwyta gwiazdę

Tł. Dorota Pyra i L. Sz. (2010)


Info about Haiku in - Gent - in Haiku: International Haikufestival 2010

The report of Lynne Rees: Water-Ways: A Haiku Journey in Ghent

12.06.2012

The sword of Damocles | Miecz Damoklesa"Miecz Damoklesa" Richard Westall (1812 r.).
In Richard Westall's Sword of Damocles, 1812, the boys of Cicero's anecdote have been changed to maidens for a neoclassical patron, Thomas Hope.młoda feministka
z pustą pochwą*
miecz Damoklesa

(a dame feminist
with the empty sheath
sword of Damocles)

* In Polish, "pochwa" is the homonym (homograph) that may mean:
1. sheath
2. vaginaa dame feminist
sheding the sheath
sword of Damocles


Polskie tłumaczenia:

dama feministka / młoda feministka
pozbywa się pochwy
miecz Damoklesa

lub

dama feministka / młoda feministka
zrzuca sukienkę
miecz Damoklesa

04.06.2012

A child is a real cosmos | Dziecko to prawdziwy kosmos


In the beginner's mind there are many possibilities, in the expert's mind there are few.
Shunryu Suzuki

(trans. by myself)


Dorota Pyra
DailyHaiga - 02.06.2012 
Dorota Pyra's blog: rozsypany-czas 

A child is indeed a real cosmos (vide: Dorota Pyra's astonishing haiga).
And its imaginationa planet not discovered to the end, which attracts ideas straight from its childish knowledge.


patyk i kamień
dzisiaj znów moje dziecko
stwarza świat

stick and stone
today my child again
creates a world


The hero of Dorota's lovely haikuTHE CHILDplaying with things already well known in prehistory (a stick and pebble) is able to create on the sand or on a small piece of ground ITS OWN WORLD.
It is the world perhaps even without adjectives; it is still the world of chaotic lines and geometric shapes, but also it is the world in which a stick changes into a magic wand, and the child becomes a magician of possibilities.

From the point of view of child (as well as of an adult) the world seems to be an eternity, which he/she experiences every moment, and which the child sees during encounter with the rule of chaos constantly modified by childish possibilities in the course of its daily play.

It is just in it that the seed of the art lies.

Dziecko to prawdziwy kosmos | A child is a real cosmos


English Version: A child is a real cosmos


W umyśle początkującego jest wiele możliwości, u eksperta jedynie kilka.
Shunryu Suzuki
(tł. L.Sz.)

Dorota Pyra
DailyHaiga - 02.06.2012 
Dorota Pyra's blog: rozsypany-czas 


Dziecko to rzeczywiście prawdziwy kosmos (vide: niesamowita haiga Doroty).
A jego wyobraźnia - nieodkrytą do końca planetą przyciągająca pomysły prosto z dziecięcej wiedzy.patyk i kamień
dzisiaj znów moje dziecko
stwarza świat


stick and stone
today my child again
creates a worldBohater wspaniałego haiku Doroty - DZIECKO - z zabawy przedmiotami dostępnymi już w prehistorii (kamień i patyk) potrafi wykreować na piasku, na kawałku ziemi, SWÓJ ŚWIAT.

To świat być może nawet jeszcze i bez przymiotników; to jeszcze świat chaotycznych linii i geometrycznych kształtów, ale to świat, w którym patyk staje się czarodziejską różdżką, a dziecko - magiem możliwości.

Z perspektywy dziecka (jak też i dorosłego) świat wydaje się być wiecznością, którą doświadcza co chwilę, i którą zaznaje podczas spotkania zasady chaosu nieustannie modyfikowaną dziecięcymi możliwościami w trakcie codziennej zabawy.

To właśnie w niej tkwi zalążek sztuki.

03.06.2012

morning light | poranne światło

morning light
keeping between my hands
time of prayer


ranne światło
trzymam miedzy rękami
czas modlitwy

poranne światło
trzymam miedzy rękami
czas modlitwy

02.06.2012

Invitation of Haiku Bandit Society to the 6th moon viewing party of 2012You are cordially invited to our sixth moon viewing party of 2012! The full moon rises Monday, June 4th, GMT.

To submit a poem (each submission remains the property of its author)
you may email us here: HAIKU BANDIT SOCIETY or post in comments.

Please include your pen name so we might accredit your poem properly. Happy moon gazing!


To see previous month's moon poems click here.

me and moon | ja i księżyc

me and
moon
--behind the bars

ja
i księżyc
--za kratami

01.06.2012

Children's Day | Dzień Dziecka

Children's Day*
some steps
to step-mother

*In my country, Children's Day is celebrated on June 1.

Dzień Dziecka
kilka schodów
do macochy

Dzień Dziecka
kilka kroków
do macochy

The new issue of Haidan (The Haiku Stage), May 2012 | Najnowszy numer japońskiego magazynu Haidan (Haikowa scena)

Najnowszy numer japońskiego magazynu Haidan  (Haikowa scena).
Oh, gdybym tylko znał japoński,  mógłbym...

The newest issue of Haidan (The Haiku Stage).
Ah, if I only knew Japanese, I could...

Haidan 2012 May Issue [Magazine]