08.06.2013

abortion clinic

abortion clinic
above the sky
of pregnant clouds
ab ovo:
an abortion clinic...
(2008)

hope | nadzieja

hope the last falling leaf in the forest

nadzieja ostatni spadający list w lesie

street lamps | uliczne lampy

street lamps
in full swing under my foot
and the shadow in
which together with
this fall wind I enter

uliczne lampy
zakwitają pod stopami
i cień w który
wraz z tym jesiennym wiatrem
wchodzę
(2007)

enough of ice

enough of ice
just to my dog...
broken bridge

(2008)

spider's web... | pajęcza sieć...

spider's web...
one link of gold chain
with the cross

pajęcza sieć...
jedno ogniwo łańcuszka
z krzyżykiem

don't fold up... | nie składaj...

don't fold up any maps nor any plans – thereby you ward off a dividing line and so
a visible border

nie składaj żadnej mapy ani planu – unikniesz tym samym linii podziału jak i widocznej granicy

zapędzony

zapędzony
w kozi róg---
dmuchawiec

I think of her... | Wyobrażam ją...

I think of her who is trying to project my worldness which to myself seems to be some strip of truth.

Wyobrażam ją sobie, jak stara się wyrazić stan mojego świata wydający się smugą prawdy.

woken up early | obudzony wcześnie

woken up early
I went barefoot
through the rustle
of grass-stalks
mother

obudzony wcześnie
poszedłem boso
przez szelest
źdźbeł trawy
mamo

a moth | ćma

a moth
of my mind
searching for
the dark side
of the moon

ćma
mojego umysłu
szukająca
ciemnej strony
księżyca

let's return... | powróćmy...

let's return to one-line issue: why has my shadow fallen

powróćmy do kwestii jednowersowej: dlaczego mój cień upadł

one insight | jedno spostrzeżenie

one insight: a cat and a dove are enjoing their cavorting on two various balconies

jedno spostrzeżenie: kot i gołąb bawią się świetnie na różnych balkonach

maybe "life" | a może życie ...

maybe "life" is not only a noun
inflected for some case
maybe it's a certain verb
with two voices

a może życie to nie tylko rzeczownik
odmieniany przez jakiś przypadek
może to pewny czasownik
o dwóch stronach

Gone with the Wind... | Przeminęło z wiatrem...

Gone with the Wind...
when the sun's resting on
the remote brow
my fingers still brush
her scarlet lip

Przeminęło z wiatrem...
kiedy słońce oparło się
o odległy szczyt
moje palce wciąż muskają
jej szkarłatną wargę

i am not able | nie jestem w stanie

i am not able
to count all the falling cherry petals
maybe i will yours
when you peel off
your kimono

nie jestem w stanie
policzyć wszystkich opadających
płatków wiśni
może policzę twoje
gdy zdejmiesz kimono

This night... | Dzisiejszej nocy

This night as I was rummaging through my old notes I came across a yellowed piece of paper. Between its parallel lines lied a question mark...
One sign which refines and offers a special sort of space... Tonight, still there will be no place for boredom.

Dzisiejszej nocy podczas wertowania moich starych notatek natknąłem się na pożółkłą kartkę. Między jej równoległymi liniami tkwił znak zapytania...
Jeden znak, który odświeża i oferuje szczególny rodzaj przestrzeni... Tej nocy wciąż nie będzie miejsca na nudę.

wait | poczekaj

wait
don't turn
the light switch
for you my fingers
bearing this rabbit

poczekaj
nie gaś
światła
dla ciebie moje palce
rodzą królika

Basho's pond. . .| staw Basho. . .

Basho's pond. . .
looking for to cast into
the philosopher's stone

staw Basho. . .
szukam by rzucić w niego
kamień filozoficzny

falling star | spadająca gwiazda

falling star
in the mother's hands
the folded flag

spadająca gwiazda
w rękach matki
złożona flaga

27.05-2013
Memorial Day

a basement window | piwniczne okno

a basement window
growing with snow
– Alzheimer's ward

piwniczne okno
zarasta śniegiem
– centrum Alzheimera

(2007)

I remember | pamiętam

I remember in order to not remember that I remember
pamiętam, by nie pamiętać, że pamiętam

Just thought

existenationalism of politicians

egzystenacjonalizm polityków

If I'll stop | Jeśli przestanę

If I'll stop believe in Mayans prophecy, may I wait for an apocalypse of my imagination?

Jeśli przestanę wierzyć w przepowiednię Majów,czy mogę czekać na apokalipsę mojej wyobraźni?

waiting | czekam

waiting
watching the sky
when a flock of cranes
will form for me
a question mark

czekam
patrząc na niebo
kiedy stado żurawi
uformuje dla mnie
znak zapytania

I once took you | wziąłem cię kiedyś

I once took you
for a dancer so hot and red
under the balcony
you were watching me with
the cigarette in your mouth


wziąłem cię kiedyś
za tancerkę gorącą i różową
pod balkonem
obserwowałaś mnie
z papierosem w ustach

w co wzuć się

w co wzuć się
przed krokiem
mam-o

a wave returns... | fala oddaje jej przestrzeń

a wave returns her some space
a black cat still is
blinking

a white bird sets up
to fly in the shadow

fala oddaje jej przestrzeń
czarny kot ciągle
mruga

ptak szykuje się
do lotu w cieniu
·

fall wind | jesienny wiatr

fall wind left alone a leaf

* jesienny wiatr pozostawiony w spokoju liść
** jesienny wiatr ucichł sam liść

the colorless love | bezbarwna miłość

the colorless love is a corollary of darkness which is leading you in into the deeper blackness.

bezbarwna miłość jest efektem ciemności, która wprowadza cię w głębszą czerń.

a lion loiters | lew krąży

a lion loiters
in the cage – an ape's looks
smarter than mine

lew krąży
po klatce – spojrzenie małpy
mądrzejsze niż moje

terminal station | stacja końcowa

terminal station
I catch the train
of thought

stacja końcowa
łapię kolejną
myśl